No search results found for:

Zásady ochrany osobních údajů

  1. DEFINICE

1.1. Správce (vlastník webu) – Radaway Sp. z o.o. se sídlem v Jasinu, ul. Rabowicka 59, zapsaná u Okresního soudu v Poznani – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, pod číslem KRS (národní soudní rejstřík) 0000108778 NIP (daňové identifikační číslo) 9721038109 Regon (polské obchodní registrační číslo) 634341983, dále jen společnost.

1.2. Osobní údaje – všechny informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné jedním nebo několika specifickými faktory určujícími fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně – pokud umožňují identifikaci uživatele – IP zařízení, lokalizačních údajů , Internetový identifikátor a informace shromážděné pomocí cookies a jiných podobných technologií.

1.3. Zásady ochrany osobních údajů – tyto zásady ochrany osobních údajů.

1.4. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

1.5. Web – web provozovaný administrátorem na adrese: www.radaway.pl [a dalších jazykových verzích].

1.6. Uživatel – jakákoli fyzická osoba navštěvující Web nebo využívající jednu nebo několik služeb nebo funkcí Webu.

 

  1. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

2.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady používání cookies a dalších podobných technologií a zásady zpracování osobních údajů shromážděných během používání webové stránky uživatelem.

2.2. V souvislosti s používáním Webu Uživatelem, Správce shromažďuje svá data v rozsahu nezbytném pro poskytování konkrétních služeb, jakož i informace o činnosti Uživatele na Webu, včetně IP zařízení, lokalizačních údajů, internetu identifikátor a informace shromážděné pomocí cookies a jiných podobných technologií. Cookies a podobné technologie se nepoužívají k identifikaci uživatele a na jejich základě není uživatel identifikován. Soubory cookie a podobné technologie v situaci, kdy neumožňují identifikaci fyzické osoby, pouze ve spojení s jinými jedinečnými identifikátory nebo jinými informacemi, které umožňují identifikaci fyzické osoby, mohou představovat osobní údaje.

2.3. Používání Webu je možné bez nutnosti založení Uživatele.

2.4. Jsou-li v rámci Webu k dispozici další funkce (jako je možnost využít nabídky ZDARMA MĚŘENÍ, podání stížnosti pomocí FORMULU REKLAMACE nebo pomocí KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE), relevantní informace týkající se zásad zpracování osobních údajů a rozsahu zpracování osobních údajů bude při jejich sběru k dispozici pro potřeby těchto funkcí.

 

  1. COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

3.1. V souvislosti s používáním Webu se cookies a podobné technologie používají k zajištění přístupu uživatele k Webu, k posílení jeho provozu, profilování a zobrazování obsahu přizpůsobeného jeho potřebám.

3.2. Cookies představují IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k použití Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas jejich uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.

3.3. Subjekt, který vkládá cookies do koncového zařízení Uživatele Webu a získává k nim přístup, je Vlastníkem Webu

3.4. Cookies se používají pro následující účely:

  • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit strukturu a obsah webových stránek;
  • udržování relace Uživatele Webu (po přihlášení), díky níž Uživatel nemusí zadat své přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
  • určení profilu uživatele pro zobrazování materiálů v reklamních sítích přizpůsobených uživateli, zejména v Googlu.

3.5. Na webových stránkách se používají dva základní typy cookies: cookies relace a trvalé cookies. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, neopustí web nebo nevypne software (internetový prohlížeč). Trvalé soubory cookie jsou ukládány v koncovém zařízení Uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je Uživatel neodstraní.

3.6. Uživatel může kdykoli změnit nastavení týkající se cookies nebo podobných technologií změnou nastavení ochrany osobních údajů ve svém prohlížeči nebo aplikaci nebo změnou nastavení svého účtu na Webu, tato změna však může omezit přístup k některým funkcím Webu.

3.7. Změna nastavení ochrany osobních údajů je možná změnou příslušné možnosti v nastavení prohlížeče nebo aplikace. V případě nejpopulárnějších internetových prohlížečů může Uživatel spravovat nastavení ochrany osobních údajů, včetně cookies, zejména prostřednictvím.

 

  1. CÍLE A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DAT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů k:

4.1. zajistit přístup k webové stránce – na základě čl. 6 sec. 1 písmeno b GDPR;

4.2. plnit povinnosti vyplývající z ustanovení zákona – na základě čl. 6 sec. 1 písmeno c GDPR;

4.3. implementovat následující zákonně odůvodněné zájmy administrátora nebo třetí strany – založené na čl. 6 sec. 1 písmeno f GDPR:

4.3.1. self-marketing včetně profilování, zejména zobrazování marketingového obsahu na webových stránkách uživateli nebo zasílání oznámení o zajímavých nabídkách nebo obsahu určeným uživatelům prostřednictvím elektronické komunikace, zejména prostřednictvím e-mailu, za předpokladu, že uživatel s tím souhlasil, a přenášení mimo jiné činnosti související s marketingem, např průzkum spokojenosti.

4.3.2. odhalování a odstraňování podvodů;

4.3.3. interní cíle související s poskytováním služeb a obchodních operací, včetně důkazních, analytických a statistických účelů.

4.4. Realizace výše uvedených cílů způsobuje, že Správce v některých případech používá profilování. To znamená, že díky automatickému zpracování dat administrátor vyhodnocuje vybrané faktory týkající se fyzických osob, aby analyzoval jejich chování nebo vytvořil předpovědi pro budoucnost. V důsledku těchto analýz nejsou významná rozhodnutí týkající se Uživatele učiněna automatizovaným způsobem.

 

  1. OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu: a) stanoveny pro plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o obraně, státní bezpečnosti a veřejné bezpečnosti a pořádku, jakož i daňových a účetních předpisů, b) po dobu promlčení až do ukončení občanského, donucovacího, správního a trestního řízení vyžadujícího zpracování údajů, a je-li dán souhlas, až do provedení účelu souhlasu nebo do jeho odvolání, podle toho, co nastane dříve.

5.2. Uživatel může ze svého zařízení smazat cookies sám. Chcete-li se zbavit souborů cookie z koncového zařízení uživatele (počítač, telefon, tablet atd.), Vymažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookie. Čištění mezipaměti a mazání cookies musí být provedeno prostřednictvím nastavení prohlížeče. Nastavení se může lišit v závislosti na prohlížeči nebo jeho verzi. Smazání cookies bude mít za následek smazání nastavení Webu.

 

  1. PRÁVA UŽIVATELE

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Uživatel následující práva:

6.1.1. oprava osobních údajů – dojde-li během sběru dat k chybě nebo dojde-li ke změně údajů, má Uživatel právo poskytnout správné a aktuální údaje a Správce je opraví nebo aktualizuje;

6.1.2. pro přístup k osobním údajům – Uživatel může toto právo uplatnit, pokud chce vědět, jaká data zpracováváme;

6.1.3. mazat osobní údaje, označované také jako právo na zapomnění – pokud se uživatel domnívá, že jeho osobní údaje již pro účely, které byly shromážděny, již nejsou potřebné, má uživatel právo požádat správce, aby údaje vymazal;

6.1.4. omezit zpracování osobních údajů – má-li Uživatel pochybnosti o tom, že Správce zpracovává jeho údaje správně, má Uživatel právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů;

6.1.5. k přenosu osobních údajů – Uživatel může přijímat a přenášet své osobní údaje poskytnuté Správci jiné entitě od Správce;

6.1.6. vznášet námitky proti zpracování svých osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce nebo třetí strany, včetně profilování, z důvodů souvisejících se zvláštní situací, a proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

6.1.7. odvolat svůj souhlas kdykoli – Uživatel má právo svůj souhlas s zpracováním svých osobních údajů kdykoli a bez udání důvodu odvolat; odvolání souhlasu uživatele se nevztahuje retrospektivně, tj. zpracování před zrušením souhlasu zůstává plně platné a legální; Uživatel může svůj souhlas odvolat změnou nastavení.

6.2. Uživatel může podat stížnost týkající se zpracování svých osobních údajů orgánu dozoru, který se zabývá ochranou osobních údajů. V Polské republice je dozorovým orgánem prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

  1. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ A ZÚČASTNĚNÝCH PARTNERŮ

7.1. Osobní údaje Uživatelů lze převádět do následujících kategorií příjemců: subjekty poskytující služby Správci nezbytné k realizaci účelu zpracování, včetně dodavatelů IT, subjekty poskytující technickou podporu, organizační podporu a poradenskou podporu, společnosti nabízející nástroje pro správu reklamních kampaní a majitelé webových stránek, zejména: Google, Facebook a další subdodavatelé, pokud jde o služby zákazníkům, např Certway Installers (CIR) Radyway.